FOTOSOUTĚŽ

Úplná pravidla fotosoutěže

1. Organizátor soutěže a soutěžní období

Organizátor soutěže, Boleslavská produkční s.r.o., se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Lannova 2061/8, PSČ 110 00, IČ: 29135168, DIČ: CZ7404042525, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „organizátor"), organizuje soutěž s názvem „ROCK AIR 2013 FOTOSOUTĚŽ“ (dále jen „fotosoutěž“), a to v období 30.8.2013 až 12.9.2013 12 hodin (dále jen „soutěžní období"). Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách www.rockair.cz/index.php?p=soutez_pravidla (dále jen „webové stránky soutěže“).

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce soutěže. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži

Tato soutěž je určena pro fyzické osoby, které jsou občany České republiky. Konkrétní fyzická osoba se může soutěže účastnit pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z.

Organizátorem se pro účely této soutěže rozumí Boleslavská Produkční s.r.o. (dále jen „BP“).

Ze soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří nevyplní všechny požadované údaje v registračním formuláři na webových stránkách soutěže.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Organizátor je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

Zasláním fotografie nebo fotografií (dále jen „fotografie“) potvrzuje účastník soutěže výhradní autorství k zaslané fotografii, dále potvrzuje že osoby zobrazené na fotografii souhlasí se zasláním fotografie do této soutěže a plně rozumí pravidlům této soutěže a jejím náležitostem. Odesílatel dále uděluje k zaslaným fotografiím/fotografii souhlas k jejímu využití pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěžící může zaslat po dobu trvání soutěže maximálně jednu fotografii v elektronické podobě na které je vyfotografován s nějakým propagačním materiálem, spojeným s festivalem ROCK AIR 2013 prostřednictvím formuláře na stránce http://rockair.cz/index.php?p=soutez. Propagačním materiálem se v tomto případě rozumí plakát nebo billboard. Rozhodujícím identifikátorem pro určení případného vícenásobného zaslání odpovědí je jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Odesláním fotografií potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže.

Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsané kritérium a současně žádným způsobem neznevažují dobré jméno BP. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z poskytovatelů internetového připojení z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup na webové stránky soutěže před koncem platnosti soutěže dle čl. 1. těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.

Přijetí fotografie (fotografií) bude potvrzeno zpětnou e-mailovou zprávou, kterou soutěžící obdrží vzápětí po schválení jím vložené fotografie. Organizátor nenese odpovědnost v případě, že zpětná e-mailová zpráva nebude z jakéhokoliv důvodu soutěžícímu doručena nebo informace na webových stránkách soutěže nebude zobrazena.

5. Ceny

Do této fotosoutěže byla organizátorem vložena následující cena: 2 x volný vstup na festival Rock Air konaný 14.9.2013 na letišti v Mladé Boleslavi

6. Určení výherce a podmínky získání výher

BP vyhodnotí veškeré fotografie zaslané v soutěžním období. Ihned po ukončení soutěže bude výherce kontaktován.

Výherci jsou určeni losem. Všechny fotografie splňující podmínky fotosoutěže budou zařazeny do slosování.

Výherce (výherci) bude na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedené při registraci do soutěže kontaktován pro oznámení výhry a dohodnutí způsobu předání výhry, a to maximálně pětkrát během 12 a 13.9. po vyhodnocení výsledků soutěže. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti, na kterém je uvedeno jméno a příjmení shodné s údaji vyplněnými na webových stránkách soutěže a výhru převzít od organizátora soutěže. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo se odmítne takto prokázat nebo odmítne výhru převzít či bude chtít výhru převzít na odlišném místě, ztrácí právo na výhru a výhercem se stává další v pořadí. U něho bude obdobným způsobem udělena nebo neudělena výhra a tento postup pokračuje, až dokud není cena udělena. Nepodaří-li se výherce určit do 14.9.2013, zůstává cena v držení organizátora soutěže.

Výherci budou zveřejněni nejpozději 12.09.2013 odpoledne na webových stránkách soutěže.

7. Práva a povinnosti

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených podmínek soutěže soutěžícím. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti. Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena. Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla/e-mailové adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

Organizátor zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává Boleslavská Produkční s.r.o., souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích BP.

b) dává Boleslavská Produkční s.r.o. v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách BP, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců. Soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem. Organizátor je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor, nebo třetí osoby pověřené organizátorem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním.

c) stane-li se výhercem, dává organizátorovi, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.

© 2013 Všechna práva vyhrazena, Boleslavská produkční s.r.o.